JobJit.com – có thể đăng tìm thợ nail, người làm việc văn phòng, người chạy bàn cho quán ăn…

Cách sử dụng trang đăng việc làm

Job Title – tựa việc làm
Location (optional) – địa điểm (tùy ý, không bắt buộc)
Leave this blank if the location is not important – bỏ trống nếu địa điểm không quan trọng

Job type – loại việc làm


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?
 • Full Time – toàn thời gian
 • Freelance – nghề tự do
 • Intership – thực tập
 • Part Time – bán thời gian
 • Temporary – tạm thời

Description – miêu tả
Application email/URL – địa chỉ internet hay trang web

Company Details – chi tiết về công ty

 • Company name – tên công ty
 • Website (optional)
 • Tagline (optional)
 • Video (optional)
 • Twitter username (optional)
 • Logo (optional)

***những hàng nào có (optional) thì không cần phải thêm vào đó

Cách sử dụng trang đăng rao vặt

Thông tin về mật mã vào trang đăng quảng cáo rao vặt hay tìm người làm.

RAO VẶT * VIỆC LÀM

Leave a Reply