Nếu lương khai thuế của bạn năm 2014 dưới $60,000 thì bạn đạt được tiêu chuẩn của mấy hảng software cho khai thuế không phải trả tiền; có nghĩa là bạn không cần phải trả tiền lệ phí cho việc sử dụng software thuế.  Đây là một vài hảng mà tintucbay được biết cho không.

 1. Turbo Tax(SM)
  Lương thu nhập phải dưới $31,000 hoặc $60,000 nếu gia đình đang trong quân đội hoặc nằm trong điều kiện hưởng EIC.
 2. 1040.com
  Lương phải ích hơn $33,000…
 3. Tax Slayer
  Lương thu nhâp dưới $33,000 hoặc $60,000 nếu gia đình trong quân đội…
 4. Online Taxes at OLT.com
  Lương thu nhập dưới $13,000 và trên $60,000.

Ngoài điều kiện lương thu nhập mà còn phải đủ điều kiện tuổi tác.

 1. H&R Block’s
  Lương thu nhập năm qua phải dưới $53,500 và trẻ hơn 53 tuổi hoặc được hưởng EIC.
 2. Jackson Hewitt Tax Service
  Ngoài lương dưới $60,000 mà còn phải trẻ hơn 49 tuổi hoặc nằm trong điều kiện EIC.
 3. TaxACT
  Lương thu nhập phải dưới $52,000 và nằm trong độ tuổi từ 18 đến 58.
 4. Tax Simple
  Lương dưới $60,000 và phải trẻ hơn 50 tuổi.
 5. eSmart Tax By Liberty Tax Service
  Lương thu nhập dưới $60,000 và tuổi phải trên 18 và dưới 54.
 6. FileYourTaxes.com
  Thu nhập trong năm qua nằm trong khoảng từ $8,000 đến $60,000. Tuổi trên 15 và dưới 65.

Ngoài lương thu nhập mà còn phải hội đủ địa điểm sống.


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?
 1. ezTaxReturn.com
  Lương dưới $60,000 và sống trong các tiểu bang như Alabama, Arkansas, Arizona, California, Colorado, Georgia, Illinois, Louisiana, Massachusetts, Maryland, Michigan, Mississippi, North Carolina, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Virginia, Wisconsin
 2. 1040now.net
  Ngoài điều kiện lương thu nhập dưới $60,000 mà còn phải sống trong các tiểu bang Alabama, Arizona, Arkansas, California, Georgia, Iowa, Indiana, Idaho, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Mississippi, North Carolina, North Dakota, New York, Oklahoma, Organ, Rhode Island, South Carolina, Virginia, Vermont, West Virginia.
 3. FreeTaxUSA
  Điều kiện: ngoài lương ích hơn $60,000 và không sống trong các tiểu bang như Alaska, Florida, Nevada, New Hampshire, South Dakota, Tennessee, Texas, Washington, Wyoming.
 4. 1040 Tax Return.com
  Lương dưới $60,000 và trẻ hơn 70 tuổi và không sống trong các tiểu bang Florida, Tennessee, Texas, Washington, Wyoming.

Bạn có thể vào trang IRS và nhấn vào “Free_File” và nhấn một lần nữa khi thấy “Free_File”.

Income $60,000 or less
…I Will Choose A Ffreee File Software
http://apps.irs.gov/app/freeFile/jsp/index.jsp

Income above $60,000: …Fillable Forms
http://www.irs.gov/uac/Before-Starting-Free-File-Fillable-Forms

Leave a Reply