Các bài khác liên quan đến thi quốc tịch Mỹ.

  1. Bài Thi Quốc Tịch Mỹ Câu Hỏi và Trả Lời (version 2008), bài các câu hỏi thi cho người được miễn bớt 65/20 (65 tuổi sống ở Mỹ 20 năm)
  2. Bài Thi Quốc Tịch Mỹ Câu Hỏi và Trả Lời (version 2008) Flash Cards
  3. Tìm hiểu về Hoa Kỳ
  4. Chuẩn bị cho thi quốc tịch: tài liệu học dạng bỏ túi
  5. Niên giám công dân
  6. Bài Thi Quốc Tịch Mỹ Câu Hỏi và Trả Lời Mới Nhất (version 2020)
Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp Hoa Kỳ - là một loại bỏ túi hai tài liệu quan trọng nhất của Mỹ.

The Declaration of Independence and the Constitution of the United States – a pocket-size version of America’s two most important documents.

The-Declaration-of-Independence-and-the-Constitution-of-the-United-States


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

Leave a Reply