Hiện tại thới giới có

 • 597,304 người được xác định nhiễm bệnh.
 • 27,364 người chết vì bệnh Vũ Hán Trung Quốc.
 • 177 nước/vùng bị nhiễm bệnh.
 • Nước bị chết nhiều nhất là Ý: 9134 chết, 86,498 bệnh.

Còn Mỹ có

 • 104,661 người được xác định nhiễm bệnh.
 • 1,706 người chết.
 • Tiểu bang bị nhiễm nhiều nhất và bị chết nhiều nhất là New York 46,093 với 603 người chết.

20 nước trên thế giới được xác định bệnh COVID-19 nhiều nhất .
Confirmed per Country/Region


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?
 1. 104,661 US
 2. 86,498 Italy
 3. 81,946 China
 4. 65,719 Spain
 5. 50,871 Germany
 6. 33,414 France
 7. 32,332 Iran
 8. 14,751 United Kingdom
 9. 12,928 Switzerland
 10. 9,478 Korea, South
 11. 8,647 Netherlands
 12. 7,697 Austria
 13. 7,284 Belgium
 14. 5,698 Turkey
 15. 4,758 Canada
 16. 4,268 Portugal
 17. 3,771 Norway
 18. 3,477 Brazil
 19. 3,143 Australia
 20. 3,069 Sweden

50 tiểu bang Mỹ số xác định bị nhiễm bệnh và số bị chết coronavirus (COVID-19)/Vũ Hán Trung Quốc.

 1. 46,093 New York (603)
 2. 8,825 New Jersey (108)
 3. 4,880 California (100)
 4. 3,723 Washington (175)
 5. 3,657 Michigan (92)
 6. 3,240 Massachusetts (35)
 7. 3,198 Florida (46)
 8. 3,027 Illinois (34)
 9. 2,746 Louisiana (119)
 10. 2,345 Pennsylvania (23)
 11. 2,201 Georgia (65)
 12. 2,009 Texas (26)
 13. 1,738 Colorado (31)
 14. 1,321 Tennessee (6)
 15. 1,291 Connecticut (27)
 16. 1,139 Ohio (19)
 17. 981 Indiana (25)
 18. 926 Wisconsin (14)
 19. 911 North Carolina (5)
 20. 779 Maryland (5)
 21. 682 Missouri (9)
 22. 665 Arizona (13)
 23. 627 Alabama (4)
 24. 610 Virginia (12)
 25. 579 Mississippi (8)
 26. 544 Nevada (10)
 27. 542 South Carolina (13)
 28. 479 Utah (1)
 29. 416 Oregon (12)
 30. 398 Minnesota (4)
 31. 381 Arkansas (3)
 32. 322 Oklahoma (8)
 33. 304 District of Columbia (4)
 34. 301 Kentucky (7)
 35. 235 Iowa (3)
 36. 233 Idaho (4)
 37. 219 Kansas (4)
 38. 203 Rhode Island (0)
 39. 191 New Mexico (1)
 40. 187 New Hampshire (2)
 41. 184 Vermont (10)
 42. 168 Maine (1)
 43. 165 Delaware (2)
 44. 121 Montana (1)
 45. 120 Hawaii (0)
 46. 103 Grand Princess (3)
 47. 96 West Virginia (0)
 48. 90 Nebraska (2)
 49. 79 Puerto Rico (3)
 50. 73 Wyoming (0)
 51. 69 Alaska (1)
 52. 68 North Dakota (1)
 53. 58 South Dakota (1)
 54. 51 Guam (1)
 55. 49 Diamond Princess (0)
 56. 19 Virgin Islands (0)
 57. 0 American Samoa (0)
 58. 0 Northern Mariana Islands (0)

Thống kê trên vừa mới cập nhật, 12:45 am, 3/28/2020.

Leave a Reply