Các bài khác liên quan đến thi quốc tịch Mỹ.

  1. Bài Thi Quốc Tịch Mỹ Câu Hỏi và Trả Lời (version 2008), bài các câu hỏi thi cho người được miễn bớt 65/20 (65 tuổi sống ở Mỹ 20 năm)
  2. Bài Thi Quốc Tịch Mỹ Câu Hỏi và Trả Lời (version 2008) Flash Cards
  3. Chuẩn bị cho thi quốc tịch: tài liệu học dạng bỏ túi
  4. Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp Hoa Kỳ
  5. Niên giám công dân
  6. Bài Thi Quốc Tịch Mỹ Câu Hỏi và Trả Lời Mới Nhất (version 2020)

Học về Mỹ là tập tài liệu học có các bài học ngắn dựa trên mỗi câu trong số 100 câu hỏi và câu trả lời của bài thi quốc tịch.

Learn About the United States: Quick Civics Lessons – study booklet containing short lessons based on each of the 100 civics questions and answers on the naturalization test.


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?
Learn-About-the-United-States

Leave a Reply