Cong Dong Viet Nam Trung Tam Florida
Ban Bau Cu Nhiem Ky 2016-2018
1506 Vagabond Lane, Orlando, FL 32839
Email: lamvan_hoang@yahoo.com
Tel: 352-403-6911

Thong Bao va Keu Goi Ung Cu

BBC/CDVN/TTFL xin thong bao nhung tin tuc cap nhat lien quan den viec bau cu HDDD/CDVN/TTFL va BCH/CDVN/TTFL nhu sau:

– Han chot nop don Ung Cu la ngay 5 thang 5 nam 2016

– Ban Bau Cu se cong bo danh sach UCV va lien danh UC hop le vao ngay 7 thang 5 nam 2016

– Buoi tranh luan (Dabate) se duoc to chuc
vao ngay 15 thang 5 nam 2016
tai Hoi truong Chua Phap Vu, 716 N Dean Road, Ỏlando, FL 32825

– Bau cu se to chuc
vao ngay 29 thang 5 nam 2016
tu 9 gio sang den 3 gio chieu
tai dia diem:
1) Hoi truong Chua Phap Vu, 716 N Dean Rd, Ỏlando, FL 32825
2) Trong khuon vien Nha Tho Giao xu Thanh Philiphe Phan Van Minh, 15 W Par streeet, Ỏlando, FL 32804
3) Ben ngoai, phia truoc Cho Tien Hung, 1110 E Colonial Dr, Ỏlando, FL 32803
Moi dia diem deu duoc thu hinh de tien viec kiem soat.

Don ung cu Hoi Dong Dai Dien – CDVN/TTFL Nhiem Ky 2016-2018
Don ung cu Ban Chap Hanh – CDVN/TTFL Nhiem Ky 2016-2018
tai cac dia diem nhu sau:
1) Cho Tien Hung, 1110 E Colonial Dr, Orlando, FL 32803
2) Cho Tan Tien, 5266 W Colonial Dr, Orlando, FL 32808
3) Nha hang Pho Hoa 649 Primrose Dr, Orlando, FL 32803
Ngoai ra, chung toi co the gui don qua thu den cho quy vi neu quy vi yeu cau.

Show Contact Information
3524306911
lamvan_hoang@yahoo.com

by Ban Bầu Cử Nhiệm Kỳ 2016-2018
Published: April 20, 2016 (2 months ago)

Category Announcement – Thông Báo
Location Orlando, FL 32839

Xin lưu ý: Toàn bộ bài viết trên trang TinTucExpress.com do Tin Tức Express quản lý và bản quyền đều thuộc về người viết/tác giả. Xin đừng tái sử dụng (cắt, copy...) dưới bất cứ mọi hình thức kể cả đăng trên hay chạy týp hoặc thâu dạng audio/snapshot trên YouTube, Facebọok... Các báo chí, đài, YouTuber không được lấy hay in ấn lại các bài viết trên TinTucExpress.

Leave a Reply