Here’s the executive order in its entirety. Notice page 3 has some exceptions. Florida Orange County Requiring Face Coverings Executive Order

Thị Trưởng của Orange county ra lệnh mọi người sinh sống, làm việc, thăm viếng hay đến chơi bất cứ nơi nào trong quận Orange phải mang mặt nạ nơi công cộng kể từ 12:01 khuya thứ Bảy. Trang thứ ba có cho biết những trường hợp nào được miễn. Ai rãnh thì dịch lại cho thiên hạ nhờ nha, tại hạ hiện thời không thể.

Các trường hợp được miễn như sau: miễn cho nhân viên và khách hàng của các ngành sau:


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?
 • Transit – Quá cảnh
 • First response
 • Government – Chính quyền
 • Health care – Chăm sóc sức khỏe
 • Veterinarians – Bác sĩ thú y
 • Shelter or rehab centers – Trung tâm trú ẩn hoặc cai nghiện
 • Childcare – Chăm sóc trẻ em
 • Utility providers – điện, nước…
 • Construction – Xây dựng
Florida-Orange-County-Requiring-Face-Coverings-Executive-Order

ORANGE COUNTY, FLORIDA
EMERGENCY EXECUTIVE ORDER NO. 2020- 23
REGARDING COVID-19
and
Requiring Face Coverings
Date: June 18, 2020
Time: 4:33 p.m.

Tin Tức Express
tintucexpress.com

2 thoughts on “Lệnh Thị Trưởng Quận Orange – Phải Mang Mặt Nạ Khi Ra Nơi Công Cộng Trong Mùa CoVID-19”
 1. ORANGE COUNTY, FLORIDA
  EMERGENCY EXECUTIVE ORDER NO. 2020- ^^
  REGARDING COVID-19
  and
  Requiring Face Coverings
  Date: June 18, 2020
  Time: , ’33 ‘>, ^.
  WHEREAS, Chapter 252, Florida Statutes, and Chapter 2, Article IX, Orange County
  Code, empower the Orange County Mayor to declare a State of Local Emergency when
  conditions such as the COVID-19 pandemic exist; and
  WHEREAS, on March 13, 2020, I declared a State of Local Emergency in all of Orange
  County due to COVID-19; and
  WHEREAS, Orange County remains in a State of Local Emergency due to COVID-19;
  and
  WHEREAS, on April 29, 2020, the Governor of Florida issued Executive Order 20-112,
  (Phase 1: Safe. Smart. Step-by-Step. Plan for Florida’s Recovery;) and
  WHEREAS, on May 1, 2020, I issued Executive Order 2020-12, Reopening Orange
  County and Requiring Social Distancing and Face Coverings, which set forth minimum
  stand^-ds for Businesses and Places of Assembly to follow unless precluded by the Governor;
  and
  WHEREAS, on June 3, 2020, the Governor of Florida issued Executive Order 20-139
  related to Phase 2 of the Recovery; and
  WHEREAS, with the significant reopening of its econ-omic, cultural and civic life,
  bringing more people into contact w-ith each other. Orange County has experienced an increase
  in the daily positivity rate ofiirfections for COVID-19; and
  WHEREAS, recently the number of COVID-19 cases has increased significantly with
  daily positivity rates for COVD-19 as high as eleven-percent (11%); and
  WHEREAS, Orange County health care providers have experienced an increase in
  emergency room visits and hospitalizations related to COVID-19; and
  WHEREAS, in order to limit the probability of continued spread of COVID-19, it is
  prudent to take more stringent measures to reduce the potential that Stay at Home orders will be
  reinstated for Orange County; and
  WHEREAS, the Center for Disease Control and Prevention (“CDC”) guidelines on social
  distancing and wearing face coverings must be adhered to if Orange County is to continue on its
  path to economic recovery; and
  WHEREAS, the CDC recommends wearing face coverings in public settings where other
  social distancing measures are difficult to maintain; and
  WHEREAS, the use of face coverings and social distancing are important public health
  approaches to slow the transmission ofCOVID-19; and
  WHEREAS, during a public health crisis, protecting the health and safety of Orange
  County’s residents and visitors is among the most important functions of County government.
  NOW, THEREFORE, 1, Jerry L. Demings, County Mayor of Orange County, Florida,
  acting as the Director of Emergency Management, promulgate the following Emergency
  Executive Order:
  Section 1. Definition. Face Covering shall mean a uniform piece of material that
  securely covers a person’s nose and mouth and remains affixed in place without the use of one s
  hands.
  Section 2. Face Coverings Required.
  a. Every person working, living, visiting, or doing business in Orange County is
  required to wear a Face Covering consistent with the current CDC guideline while in
  any public place.
  b. Medical and surgical face masks, such as “N95” masks or similar medical or surgical
  masks should be reserved for health care personnel and other first responders with the
  greatest need for such personal protective equipment. Persons are encouraged to
  review and comply with the CDC and Florida Department of Health guidelines on
  personal protective equipment, including with the respect to the use of a medical or
  surgical face mask, such as “N95” mask or similar medical or surgical mask.
  c. All businesses are strongly encouraged to follow CDC guidelines or industry
  standards (if any) on face coverings and social distancing. Businesses are remmded
  that Executive Order 2020-12 requires that both employees and patrons of businesses
  that require employees and patrons to be within six (6) feet must wear a face mask or
  covering, unless the wearing of the patron’s face mask or covering would impede the
  patron’s service, in which case only the service provider must wear a face mask or
  covering.
  d. All businesses are encouraged to prohibit entry of each person who is not wearing a
  face covering with the exception of those below listed persons.
  Section 3. Exceptions
  a. Nothing herein shall require the wearing of face coverings by the following people:
  i.) Persons under the age of two years old; or
  ii.) Persons for whom a face covering would cause impairment due to an existing
  health condition; or
  iii.) Persons working in a profession who do not have any face-to-face interactions
  with the public; or
  iv.) Persons working in a profession where use of a face covering will not be
  compatible with the duties of the profession; or
  v.) Persons exercising while observing social distancing in accordance with the
  CDC guidelines.
  b. This Order does not apply to employees and patrons of first response, government,
  healthcare or medical, veterinarian, shelter or rehabilitation, childcare, utility
  providers, construction, or transit agencies.
  Section 4. Applicability. This Order is in addition to the Executive Orders issued by
  Governor DeSantis. Any provision(s) within this Order that conflict(s) with any State or Federal
  law or constitutional provisions, or conflict(s) with or are superseded by a current or
  subsequently-issued Executive Order of the Governor or President of the United States, shall be
  deemed inapplicable and deemed to be severed from this Order, with the remainder of the Order
  remaining “intact and in full force and effect. This Order applies to incorporated and
  unincorporated Orange County.
  Section 5. Effective Date; Expiration Date. This Order shall become effective on
  June 20, 2020 at 12:01 A. M. This Order will remain in effect throughout the State of Local
  Emergency pursuant to COVID-19, imless earlier rescinded.
  ORA 0 LORIDA ^
  By:
  Jerry L. De ings, Orange Co Mayor,
  as Directo of Emergency Management
  RECEIVED AND FILED in the office of the Orange County Comptroller, as clerk to the Board
  of Count ommissioners this /^h4 day of ^f^ ft , 2020 at .’3^ o’clock ^. M.
  By:
  Deput omptroller

 2. QUẬN ORANGE, FLORIDA
  SỐ LƯỢNG KHAI THÁC KHẨN CẤP SỐ 2020- ^^
  ĐĂNG KÝ COVID-19

  Yêu cầu đắp mặt
  Ngày: 18 tháng 6 năm 2020
  Thời gian :, ’33 ‘>, ^.
  WHEREAS, Chương 252, Điều lệ Florida và Chương 2, Điều IX, Quận Cam
  Mã, trao quyền cho Thị trưởng Quận Cam tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại địa phương khi
  các điều kiện như đại dịch COVID-19 tồn tại; và
  Ở ĐÂU, vào ngày 13 tháng 3 năm 2020, tôi đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại địa phương trong toàn bộ Orange
  Quận do COVID-19; và
  Ở ĐÂU, Quận Cam vẫn trong tình trạng khẩn cấp tại địa phương do COVID-19;

  Ở ĐÂU, vào ngày 29 tháng 4 năm 2020, Thống đốc Florida đã ban hành Sắc lệnh 20-112,
  (Giai đoạn 1: An toàn. Thông minh. Từng bước. Kế hoạch phục hồi của Florida;) và
  Ở ĐÂU, vào ngày 1 tháng 5 năm 2020, tôi đã ban hành Sắc lệnh 2020-12, Mở lại Orange
  Quận và Yêu cầu cách ly xã hội và che mặt, quy định tối thiểu
  đứng ^ -ds để các doanh nghiệp và địa điểm hội họp tuân theo trừ khi bị Thống đốc cấm;

  Ở ĐÂU, vào ngày 3 tháng 6 năm 2020, Thống đốc Florida đã ban hành Sắc lệnh 20-139
  liên quan đến Giai đoạn 2 của Phục hồi; và
  Ở ĐÂU, với sự mở cửa đáng kể của đời sống kinh tế, văn hóa và công dân,
  đưa nhiều người tiếp xúc với nhau hơn. Quận Cam đã trải qua một sự gia tăng
  trong tỷ lệ dương tính hàng ngày của COVID-19; và
  Ở đâu đó, gần đây số ca mắc COVID-19 đã tăng đáng kể với
  tỷ lệ dương tính hàng ngày đối với COVD-19 cao tới mười một phần trăm (11%); và
  Ở ĐÂU, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Quận Cam đã trải qua sự gia tăng
  thăm phòng cấp cứu và nhập viện liên quan đến COVID-19; và
  Ở đâu đó, để hạn chế khả năng lây lan tiếp tục của COVID-19, đó là
  Thận trọng để thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt hơn để giảm tiềm năng mà các đơn đặt hàng tại nhà sẽ được
  phục hồi cho Quận Cam; và
  WHEREAS, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (“CDC”) về xã hội
  phải che chắn và đeo mặt che mặt nếu Quận Cam tiếp tục
  con đường phục hồi kinh tế; và
  XÉT R CDNG, CDC khuyên bạn nên đeo khăn che mặt ở những nơi công cộng khác
  các biện pháp xa cách xã hội rất khó để duy trì; và
  Ở đâu đó, việc sử dụng các tấm che mặt và xa cách xã hội là sức khỏe cộng đồng quan trọng
  các cách tiếp cận để làm chậm quá trình truyền COVID-19; và
  Ở ĐÂU, trong một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng, bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của Orange
  Cư dân và du khách của Quận là một trong những chức năng quan trọng nhất của chính quyền Quận.
  NGAY BÂY GIỜ, 1, Jerry L. Demings, Thị trưởng của Quận Cam, Florida,
  làm giám đốc quản lý khẩn cấp, ban hành các tình huống khẩn cấp sau
  Lệnh điều hành:
  Mục 1. Định nghĩa. Che mặt có nghĩa là một mảnh vật liệu thống nhất
  che mũi và miệng của một người một cách an toàn và vẫn được dán tại chỗ mà không cần sử dụng một s
  tay.
  Mục 2. Lớp phủ mặt bắt buộc.
  a. Mọi người làm việc, sinh sống, thăm viếng hoặc kinh doanh tại Quận Cam là
  bắt buộc phải đeo Che mặt phù hợp với hướng dẫn CDC hiện tại khi ở trong
  bất kỳ nơi công cộng.
  b. Mặt nạ y tế và phẫu thuật, như mặt nạ “N95” hoặc y tế hoặc phẫu thuật tương tự
  mặt nạ nên được dành riêng cho nhân viên y tế và những người phản ứng đầu tiên khác với
  nhu cầu lớn nhất cho các thiết bị bảo vệ cá nhân như vậy. Những người được khuyến khích
  xem xét và tuân thủ các hướng dẫn của CDC và Bộ Y tế Florida về
  thiết bị bảo vệ cá nhân, bao gồm cả việc sử dụng y tế hoặc
  mặt nạ phẫu thuật, như mặt nạ “N95” hoặc mặt nạ y tế hoặc phẫu thuật tương tự.
  c. Tất cả các doanh nghiệp được khuyến khích tuân theo các hướng dẫn hoặc ngành công nghiệp CDC
  tiêu chuẩn (nếu có) về che mặt và xa cách xã hội. Doanh nghiệp được làm lại
  Lệnh điều hành 2020-12 yêu cầu cả nhân viên và khách hàng quen của các doanh nghiệp
  yêu cầu nhân viên và khách quen phải ở trong vòng sáu (6) feet phải đeo khẩu trang hoặc
  che, trừ khi việc đeo mặt nạ hoặc che mặt của người bảo trợ sẽ cản trở
  dịch vụ bảo trợ, trong trường hợp đó chỉ có nhà cung cấp dịch vụ phải đeo khẩu trang hoặc
  bao gồm.
  d. Tất cả các doanh nghiệp được khuyến khích cấm nhập cảnh của mỗi người không mặc
  che mặt với ngoại lệ của những người được liệt kê dưới đây.
  Mục 3. Ngoại lệ
  a. Không có gì ở đây sẽ yêu cầu mặc những tấm che mặt bởi những người sau đây:
  i.) Người dưới hai tuổi; hoặc là
  ii.) Những người che mặt sẽ gây ra suy yếu do hiện tại
  tình trạng sức khỏe; hoặc là
  iii.) Những người làm việc trong một nghề nghiệp không có bất kỳ tương tác trực diện nào
  với công chúng; hoặc là
  iv.) Những người làm việc trong một nghề mà việc sử dụng che mặt sẽ không được
  tương thích với nhiệm vụ của nghề nghiệp; hoặc là
  v.) Những người tập thể dục trong khi quan sát khoảng cách xã hội theo
  Hướng dẫn của CDC.
  b. Lệnh này không áp dụng cho nhân viên và khách hàng quen của phản ứng đầu tiên, chính phủ,
  chăm sóc sức khỏe hoặc y tế, bác sĩ thú y, nơi trú ẩn hoặc phục hồi chức năng, chăm sóc trẻ em, tiện ích
  nhà cung cấp, xây dựng

Leave a Reply