Tiếng Việt

 • Các Câu Hỏi về Công Dân (Lịch Sử và Tổ Chức Công Quyền) cho Trắc Nghiệm Nhập Tịch 100q_Vietnamese
 • Các Câu Hỏi Được Gọi là Điều Khoản Miễn Trừ 65/20 65-20q_Vietnamese
 • Tôi Hãnh Diện Là Một Công Dân Hoa Kỳ 6x9_Checklist_M-799-V_low

English

M-638_red Learn About the United States Quick Civics Lessons for the Naturalization Test


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

English Vocabulary for the Naturalization Test:

 • M-715_reading Reading Vocabulary Flash Cards
 • M-715_writing Writing Vocabulary Flash Cards
 • reading_vocab Reading Test Vocabulary List
 • reading_vocab_largeprint Reading Test Vocabulary List (large print version)
 • writing_vocab Writing Test Vocabulary List
 • writing_vocab_largeprint Writing Test Vocabulary List (large print version)

Interactive Practice Tests (Latest updated 08/23/13)

 • Vocabulary for the Naturalization Interview: Self-Test 1
 • Vocabulary for the Naturalization Interview: Self-Test 2
 • Understanding Commands for the Naturalization Interview
  Self-Study Flash Cards (2.41 MB) UnderstandingCommands_FlashCardsForLearners
  Practice Exercise (730 KB) UnderstandingCommands_PracticeExercise

Video

 • The USCIS Naturalization Interview and Test Video, Download WMV File
 • Becoming a U.S. Citizen (An Overview of the Naturalization Process) Video

For latest updated, Study Materials for the English Test

Leave a Reply