Tiếng Việt

 • Các Câu Hỏi về Công Dân (Lịch Sử và Tổ Chức Công Quyền) cho Trắc Nghiệm Nhập Tịch 100q_Vietnamese
 • Các Câu Hỏi Được Gọi là Điều Khoản Miễn Trừ 65/20 65-20q_Vietnamese
 • Tôi Hãnh Diện Là Một Công Dân Hoa Kỳ 6x9_Checklist_M-799-V_low

English

M-638_red Learn About the United States Quick Civics Lessons for the Naturalization Test

English Vocabulary for the Naturalization Test:

 • M-715_reading Reading Vocabulary Flash Cards
 • M-715_writing Writing Vocabulary Flash Cards
 • reading_vocab Reading Test Vocabulary List
 • reading_vocab_largeprint Reading Test Vocabulary List (large print version)
 • writing_vocab Writing Test Vocabulary List
 • writing_vocab_largeprint Writing Test Vocabulary List (large print version)

Interactive Practice Tests (Latest updated 08/23/13)

 • Vocabulary for the Naturalization Interview: Self-Test 1
 • Vocabulary for the Naturalization Interview: Self-Test 2
 • Understanding Commands for the Naturalization Interview
  Self-Study Flash Cards (2.41 MB) UnderstandingCommands_FlashCardsForLearners
  Practice Exercise (730 KB) UnderstandingCommands_PracticeExercise

Video

 • The USCIS Naturalization Interview and Test Video, Download WMV File
 • Becoming a U.S. Citizen (An Overview of the Naturalization Process) Video

For latest updated, Study Materials for the English Test

Xin lưu ý: Toàn bộ bài viết trên trang TinTucExpress.com do Tin Tức Express quản lý và bản quyền đều thuộc về người viết/tác giả. Xin đừng tái sử dụng (cắt, copy...) dưới bất cứ mọi hình thức kể cả đăng trên hay chạy týp hoặc thâu dạng audio/snapshot trên YouTube, Facebọok... Các báo chí, đài, YouTuber không được lấy hay in ấn lại các bài viết trên TinTucExpress.

Leave a Reply