Vietnamese Community of Tampa Bay

The 41st Commemoration of Black April

The Fall of Saigon


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

Date/Time:

6:00 P.M.

on Saturday April 30, 2016

Where:

England Brothers Park

5010 81st Ave N. Pinellas Park, FL 33781

*Light refreshment will be served.

For more information, please contact

Dr. Kenneth Huynh – (727) 656-0594

Dr. ThanhMy Nguyen – (813) 731-9164

by Vietnamese Community of Tampa Bay
Published: April 8, 2016 (3 months ago)

Category Announcement – Thông Báo
Community – Cộng Đồng

Location Pinellas Park, FL 33781

Contact Information

8139571264
cdvntampabay@gmail.com

Leave a Reply