Tag: Vietnam CoVID-19

Kết Quả Của Việc “chống dịch như chống giặc” và “con đường đi lên chủ nghĩa xã hội” Ở Thành Phố Mang Tên Bác Của Hà Nội/Cộng Sản Bắc Việt 19/8/2021

Chắc hôm nay Việt Nam vượt kỷ lục nhiễm bịnh, số official thôi, 10.639. Còn số chết, nếu nhớ không…