Mẫu đơn của Florida để cho những ai không muốn các chuyên gia y tế làm CPR hay ACLS nếu người đó ngừng thở hoặc tim đã ngừng đập.

Hầu như mỗi tiểu bang có mẫu riêng.

CPR – cardiopulmonary resuscitation (hồi sức tim phổi)


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

ACLS – advanced cardiac life support (nâng cao hỗ trợ sự sống của tim)

State-of-Florida-DO-NOT-RESUSCITATE-ORDER

http://www.floridahealth.gov/about/patient-rights-and-safety/do-not-resuscitate/_documents/dnro-updated-form-bw.pdf

Thêm thông tin về mẫu đơn này của Florida

http://www.floridahealth.gov/about/patient-rights-and-safety/do-not-resuscitate/index.html

Leave a Reply