Mẫu đơn của Florida để cho những ai không muốn các chuyên gia y tế làm CPR hay ACLS nếu người đó ngừng thở hoặc tim đã ngừng đập.

Hầu như mỗi tiểu bang có mẫu riêng.

CPR – cardiopulmonary resuscitation (hồi sức tim phổi)

ACLS – advanced cardiac life support (nâng cao hỗ trợ sự sống của tim)

State-of-Florida-DO-NOT-RESUSCITATE-ORDER

http://www.floridahealth.gov/about/patient-rights-and-safety/do-not-resuscitate/_documents/dnro-updated-form-bw.pdf

Thêm thông tin về mẫu đơn này của Florida

http://www.floridahealth.gov/about/patient-rights-and-safety/do-not-resuscitate/index.html

Xin lưu ý: Toàn bộ bài viết trên trang TinTucExpress.com do Tin Tức Express quản lý và bản quyền đều thuộc về người viết/tác giả. Xin đừng tái sử dụng (cắt, copy...) dưới bất cứ mọi hình thức kể cả đăng trên hay chạy týp hoặc thâu dạng audio/snapshot trên YouTube, Facebọok... Các báo chí, đài, YouTuber không được lấy hay in ấn lại các bài viết trên TinTucExpress.

Leave a Reply