Phật Tông Tu Viện
24 Tháng 5, 2014 (Mùng 7 Tháng 4 Âm Lịch), 8 giờ 30 sáng đến 10 giờ 30 tối.
May 24, 2015, 8:30 P.M. to 10:30 P.M.
Florida’s Vietnamese Theravada Buddhist Association
3209 Wellington Dr., Orlando, FL 32810, (407) 704-2332

Chùa Quan Âm
10 giờ sáng Ngày 31, Tháng 5, 2015
May 31, 2015, 10:00 a.m.
817 N. Pine Hills Rd., Orlando, FL 32808, (407) 844-2564

Tu viện A Nan
11 giờ sáng ngày 24 tháng 5, 2015
May 24, 2015 11:00 a.m.
2120 SE 15th St., Gainesville, FL 32641

Coming soon!

Chùa Diệu Nhân
5 giờ chiều ngày 24 tháng 5, 2015
May 24, 2015 5 p.m.
4840 State Rd. 524, Cocoa, FL 32926, (321) 505-3623

Chùa Khánh Việt
5 giờ chiều ngày 24, tháng 5, 2015
May 24, 2015 5:00 a.m.
4341 SW 54th Ave, Davie, FL 33314, (954)663-0684

Chùa Liên Trì
11 giờ 30 sáng ngày 24 tháng 5, 2015
May 24, 2015 11:30 a.m.
20848 Moreland Dr., Spring Hill, FL 34610, (352) 799-7461

Chùa Phật Pháp
10 giờ 30 sáng đến 3:30 chiều ngày 24 tháng 5, 2015
có chợ chay
May 24, 2015 10:30 a.m. to 3:30 p.m.
1770 62nd Ave N. St. Petersburg, FL 33702

Pháp viện Minh Đăng Quang
10 giờ sáng đến 2 giờ chiều ngày 24 tháng 5, 2015
May 24, 2015 10:00 a.m. to 2:00 p.m.
5607 Town &Country Blvd, Tampa, FL 33615

Leave a Reply