Phật Tông Tu Viện
24 Tháng 5, 2014 (Mùng 7 Tháng 4 Âm Lịch), 8 giờ 30 sáng đến 10 giờ 30 tối.
May 24, 2015, 8:30 P.M. to 10:30 P.M.
Florida’s Vietnamese Theravada Buddhist Association
3209 Wellington Dr., Orlando, FL 32810, (407) 704-2332

Chùa Quan Âm
10 giờ sáng Ngày 31, Tháng 5, 2015
May 31, 2015, 10:00 a.m.
817 N. Pine Hills Rd., Orlando, FL 32808, (407) 844-2564

Tu viện A Nan
11 giờ sáng ngày 24 tháng 5, 2015
May 24, 2015 11:00 a.m.
2120 SE 15th St., Gainesville, FL 32641


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

Chùa Diệu Nhân
5 giờ chiều ngày 24 tháng 5, 2015
May 24, 2015 5 p.m.
4840 State Rd. 524, Cocoa, FL 32926, (321) 505-3623

Chùa Khánh Việt
5 giờ chiều ngày 24, tháng 5, 2015
May 24, 2015 5:00 a.m.
4341 SW 54th Ave, Davie, FL 33314, (954)663-0684

Chùa Liên Trì
11 giờ 30 sáng ngày 24 tháng 5, 2015
May 24, 2015 11:30 a.m.
20848 Moreland Dr., Spring Hill, FL 34610, (352) 799-7461

Chùa Phật Pháp
10 giờ 30 sáng đến 3:30 chiều ngày 24 tháng 5, 2015
có chợ chay
May 24, 2015 10:30 a.m. to 3:30 p.m.
1770 62nd Ave N. St. Petersburg, FL 33702

Pháp viện Minh Đăng Quang
10 giờ sáng đến 2 giờ chiều ngày 24 tháng 5, 2015
May 24, 2015 10:00 a.m. to 2:00 p.m.
5607 Town &Country Blvd, Tampa, FL 33615

Leave a Reply