Sách “Luật Hiến pháp và Chính trị học” – Tác giả: Nguyễn Văn Bông

Cuốn sách được chia làm hai phần:

  1. lý thuyết đại cương
  2. “Thế giới chính trị hiện đại”
LuatHienPhapvaChinhTriHoc

Xin lưu ý: Toàn bộ bài viết trên trang TinTucExpress.com do Tin Tức Express quản lý và bản quyền đều thuộc về người viết/tác giả. Xin đừng tái sử dụng (cắt, copy...) dưới bất cứ mọi hình thức kể cả đăng trên hay chạy týp hoặc thâu dạng audio/snapshot trên YouTube, Facebọok... Các báo chí, đài, YouTuber không được lấy hay in ấn lại các bài viết trên TinTucExpress.

Leave a Reply