TRUYỆN-KIỀU CHÚ-GIẢI
VĂN-HOÈ

ZIÊN-HỒNG XUẤT-BẢN
SÀI-GÒN VIỆT-NAM

Giá: 172 đ
K D. Số 121 TXB
Sàigòn, Ngày 10 – 9 – 56


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

Truyện Kiều Chú Giải In Lần Thứ Nhì
TRUYỆN KIỀU CHÚ-GIẢI
LÊ-VĂN-HOÈ IN LẦN
THỨ NHÌ NĂM 1956
TẠI NHÀ IN Á-CHÂU
92 Đ. TRIỆU-QUANG-PHỤC
CHOLON

truyen-kieu-chu-giai

Leave a Reply