TRUYỆN-KIỀU CHÚ-GIẢI
VĂN-HOÈ

ZIÊN-HỒNG XUẤT-BẢN
SÀI-GÒN VIỆT-NAM

Giá: 172 đ
K D. Số 121 TXB
Sàigòn, Ngày 10 – 9 – 56

Truyện Kiều Chú Giải In Lần Thứ Nhì
TRUYỆN KIỀU CHÚ-GIẢI
LÊ-VĂN-HOÈ IN LẦN
THỨ NHÌ NĂM 1956
TẠI NHÀ IN Á-CHÂU
92 Đ. TRIỆU-QUANG-PHỤC
CHOLON

truyen-kieu-chu-giai

Xin lưu ý: Toàn bộ bài viết trên trang TinTucExpress.com do Tin Tức Express quản lý và bản quyền đều thuộc về người viết/tác giả. Xin đừng tái sử dụng (cắt, copy...) dưới bất cứ mọi hình thức kể cả đăng trên hay chạy týp hoặc thâu dạng audio/snapshot trên YouTube, Facebọok... Các báo chí, đài, YouTuber không được lấy hay in ấn lại các bài viết trên TinTucExpress.

Leave a Reply