Sách Đất Đai và Nông Nghiệp tại Việt Nam Cộng Hòa – Tác giả: Đỗ Quang Giao

ĐỖ-QUANG GIAO
Kỷ-Sư Canh-Nông

ĐẤT ĐAI VÀ NÔNG-NGHIỆP
TẠI
VIỆT-NAM CỘNG-HOÀ


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

CƠ SỞ SẢN XUẤT TRƯƠNG-VĨNH-KÝ
35, Nguyễn-Đình-Chiểu — Saigon

1966

nhatbook-dat-dai-va-nong-nghiep-tai-viet-nam-cong-hoa-Do-Quang-Giao-1974

Leave a Reply