Hôm nay cuối tuần hơi nhàn hạ, ai cũng đi ngủ, một mình đi vòng vòng internet chơi, vừa tìm được của quý liền đem lên đây phe/share với mọi người . Mong cái này giúp ích được phần nào cho mọi người hiểu rõ thêm về quyền lợi của mình trong mùa dịch Tàu Vũ Hán Coronavirus (CoVID-19) này. Nếu tintucexpress tìm được gì mới mẽ và có ích khác sẽ đem chia sẽ cho mọi người, hứa sẽ không dấu làm của riêng đâu. Ngoài bảng tiếng Việt mình cũng cho phần tiếng Anh vào luôn để cho những ai muốn đọc bằng tiếng Anh thì đọc.

QUYỀN LỢI CỦA NHÂN VIÊN
NGHỈ VÌ LÝ DO GIA ĐÌNH VÀ Y TẾ KÉO DÀI VÀ NGHỈ BỆNH CÓ LƯƠNG THEO ĐẠO LUẬT ỨNG PHÓ VỚI VIRUS CORONA VÀ ĐẶT CÁC GIA ĐÌNH LÀ ƯU TIÊN CAO NHẤT

1422-Vietnamese

The Families First Coronavirus Response Act Posters
Employee Rights: Paid Sick Leave and Expanded Family and Medical Leave under The Families First Coronavirus Response Act (FFCRA)
EMPLOYEE RIGHTS
PAID SICK LEAVE AND EXPANDED FAMILY AND MEDICAL LEAVE UNDER THE FAMILIES FIRST CORONAVIRUS RESPONSE ACT

FFCRA_Poster_WH1422_Non-Federal

Xin lưu ý: Toàn bộ bài viết trên trang TinTucExpress.com do Tin Tức Express quản lý và bản quyền đều thuộc về người viết/tác giả. Xin đừng tái sử dụng (cắt, copy...) dưới bất cứ mọi hình thức kể cả đăng trên hay chạy týp hoặc thâu dạng audio/snapshot trên YouTube, Facebọok... Các báo chí, đài, YouTuber không được lấy hay in ấn lại các bài viết trên TinTucExpress.

One thought on “Quyền Lợi Của Nhân Viên Theo Đạo Luật Ứng Phó Với Virus Corona Gia Đình Là Ưu Tiêng Cao Nhất / EMPLOYEE RIGHTS THE FAMILIES FIRST CORONAVIRUS RESPONSE ACT”

Leave a Reply