Hôm nay cuối tuần hơi nhàn hạ, ai cũng đi ngủ, một mình đi vòng vòng internet chơi, vừa tìm được của quý liền đem lên đây phe/share với mọi người . Mong cái này giúp ích được phần nào cho mọi người hiểu rõ thêm về quyền lợi của mình trong mùa dịch Tàu Vũ Hán Coronavirus (CoVID-19) này. Nếu tintucexpress tìm được gì mới mẽ và có ích khác sẽ đem chia sẽ cho mọi người, hứa sẽ không dấu làm của riêng đâu. Ngoài bảng tiếng Việt mình cũng cho phần tiếng Anh vào luôn để cho những ai muốn đọc bằng tiếng Anh thì đọc.

QUYỀN LỢI CỦA NHÂN VIÊN
NGHỈ VÌ LÝ DO GIA ĐÌNH VÀ Y TẾ KÉO DÀI VÀ NGHỈ BỆNH CÓ LƯƠNG THEO ĐẠO LUẬT ỨNG PHÓ VỚI VIRUS CORONA VÀ ĐẶT CÁC GIA ĐÌNH LÀ ƯU TIÊN CAO NHẤT

1422-Vietnamese


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

The Families First Coronavirus Response Act Posters
Employee Rights: Paid Sick Leave and Expanded Family and Medical Leave under The Families First Coronavirus Response Act (FFCRA)
EMPLOYEE RIGHTS
PAID SICK LEAVE AND EXPANDED FAMILY AND MEDICAL LEAVE UNDER THE FAMILIES FIRST CORONAVIRUS RESPONSE ACT

FFCRA_Poster_WH1422_Non-Federal

One thought on “Quyền Lợi Của Nhân Viên Theo Đạo Luật Ứng Phó Với Virus Corona Gia Đình Là Ưu Tiêng Cao Nhất / EMPLOYEE RIGHTS THE FAMILIES FIRST CORONAVIRUS RESPONSE ACT”

Leave a Reply