Bảo Hiểm Sức Khỏe – Chương Trình Obamacare

Nhớ trở lại trang này thường vì chúng tôi sớm sẽ thêm vào vấn đề này như là phải nộp phạt bao nhiêu nếu không có mua bảo hiểm

Updated on Nov 11, 2012 – Obamacare v.s. Người Gốc Việt

Dưới đây là link do báo Orlando Weekly viết về Obamacare. Có ảnh hưởng hay không tuỳ trường hợp từng người. vv sẽ tiếp tục thu nhặt các bài khác để mọi người biết .


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

The Outlook for “Obamacare” in Two Maps
orlandoweekly.com/news/news/the-outlook-for-obamacare-in-two-maps-1.1400703?localLinksEnabled=false

Còn đây là bảng liệt kê ai sẽ bị phạt dưới Obamacare:
Here’s a flow chart showing who has to pay and who doesn’t.
healthreform.kff.org/~/media/Files/KHS/Flowcharts/requirement_flowchart_2.pdf

The Requirement to Buy Coverage Under the Affordable Care Act
healthreform.kff.org/the-basics/Requirement-to-buy-coverage-flowchart.aspx?utm_source=hrs&utm_medium=web&utm_campaign=timeline.

Updated on Oct 9, 2013 – Tóm Tắt về Obamacare

By My Home

Leave a Reply