Các bài khác liên quan đến thi quốc tịch Mỹ.

  1. Bài Thi Quốc Tịch Mỹ Câu Hỏi và Trả Lời (version 2008), bài các câu hỏi thi cho người được miễn bớt 65/20 (65 tuổi sống ở Mỹ 20 năm)
  2. Bài Thi Quốc Tịch Mỹ Câu Hỏi và Trả Lời (version 2008) Flash Cards
  3. Tìm hiểu về Hoa Kỳ
  4. Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp Hoa Kỳ
  5. Chuẩn bị cho thi quốc tịch: tài liệu học dạng bỏ túi
  6. Bài Thi Quốc Tịch Mỹ Câu Hỏi và Trả Lời Mới Nhất (version 2020)
Niên giám công dân là tập sách nêu bật các quyền và trách nhiệm của công dân, những người Mỹ sinh ra ở nước ngoài đáng chú ý và các biểu tượng yêu nước.

The Citizen’s Almanac – Booklet highlighting citizenship rights and responsibilities, prominent foreign-born Americans, and patriotic symbols.

The-Citizen-s-Almanac


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

Leave a Reply