Theo nghĩa chính của chữ smart được Dr. Google dịch là thông minh nhưng chúng tôi thấy dùng từ sáng suốt đúng nghĩa hay có ý nghĩa hơn theo kiểu tiếng Việt…

STATE OF FLORIDA
OFFICE OF THE GOVERNOR
EXECUTIVE ORDER NUMBER 20-139
(Phase 2: Safe. Smart. Step-by-Step. Plan for Florida’s Recovery)

Đây là lệnh của thống đốc tiểu bang Florida ra khi cho mở của tiểu bang giai đoạn 2 với khẩu hiệu là An Toàn * Thông Minh * Từng Bước Một. Ai rãnh thì dịch lại nha. Dài quá tại hạ làm không xuể vì tại hạ lo bận đập tụi ranh ăn ghét ở, không có thời gian lắm. Tụi đó ngày nào còn sống và ngày nào tiểu bang Florida không dẹp tụi nó thì tại hạ còn khổ dài dài và còn mất rất nhiều thời gian và hao hơi tổn sức bộ não và trái tím nhỏ bé của tại hạ . Ai biểu mình là “bọn phản động, lưu vong người Việt”* làm chi, sống lưu vong, đành phải chịu thôi, biết làm sao bây giờ.


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?
State-Phase-2-Safe-Smart-Step-by-Step-Executive-Order

* “bọn phản động, lưu vong người Việt” (Nguyễn Xuân Phúc nói)

Tin Tức Express
tintucexpress.com

2 thoughts on “Lệnh Thống Đốc của Tiểu Bang Florida Mở Của Phase 2 – An Toàn. Sáng Suốt. Từng Bước Một Trong Mùa CoVID-19”
 1. STATE OF FLORIDA
  OFFICE OF THE GOVERNOR
  EXECUTIVE ORDER NUMBER 20-139
  (Phase 2: Safe. Smart. Step-by-Step. Plan for Florida’s Recovery)
  WHEREAS, on March 9, 2020, I issued Executive Order 20-52 declaring a state of
  emergency for the entire State of Florida as a result of COVID-19; and
  WHEREAS, on April 29, 2020, I issued Executive Order 20-11 2 initiating Phase 1
  of the Safe. Smart. Step-by-Step. Plan for Florida’s Recovery; and
  WHEREAS, on May 14, 2020, I issued Executive Order 20-123 for Full Phase 1.
  NOW, THEREFORE, I, RON DESANTIS, as Governor of Florida, by virtue of
  the authority vested in me by Article IV, Section (l)(a) of the Florida Constitution and
  Chapter 252, Florida Statutes, and all other applicable laws, promulgate the following
  Executive Order:
  Section 1. Phase 2 Recovery
  In concert with the efforts of President Donald J. Trump, and based on guidance provided
  by the White House and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), the
  Occupational Safety and Health Administration (OSHA), and the Florida Surgeon General and
  State Health Officer, I hereby adopt the following in response to the recommendations in Phase
  2 of the plan published by the Task Force to Re-Open Florida.
  A. Executive Order 20-112, as modified by Executive Orders 20-1 20, 20-122, 20-123
  and 20-131 , is extended as further modified below.
  B. In Miami-Dade, Broward and Palm Beach counties, the re-opening provisions of
  Section 4 of this order will be considered after each county seeks approval with a
  written request from the County Mayor or if no mayor the County Administrator.
  Section 2. Responsible Individual Activity
  All persons in Florida are encouraged to follow appropriate social distancing and safety
  protocols issued by the CDC and OSHA. The direction to follow such protocols, and those
  additional protocols listed below in this section, is guidance and not enforceable under section
  252.4 7, Florida Statutes.
  A. Senior citizens and individuals with a significant underlying medical condition
  are strongly encouraged to avoid crowds and take measures to limit the risk of
  exposure to COVID-19.
  B. All persons in Florida are encouraged to avoid congregating in groups larger than
  50 persons.
  C. All persons who work in long-term care facilities should be tested for COVID19 on a routine basis.
  D. In-store retail businesses, including gyms and fitness centers, should maintain
  appropriate social distancing and sanitation protocols.
  Section 3. Additional Requirements for Certain Individuals Traveling to Florida
  Executive Orders 20-80 and 20-82 are extended with exceptions for persons involved in
  commercial activity and students traveling for the purpose of academic work, internships, sports
  training and any other activity or program approved by the educational institution. This order
  supersedes Executive Order 20-86.
  Section 4. Business Activity
  This order supersedes Executive Orders 20-91 and 20-92 and Executive Order 20-112
  Section 2. This order further supersedes any conflicting provisions of Executive Order 20-112
  including Section 3C. (gyms) and Section 4 (retail and museums) and Executive Order 20-123
  2
  including Section l .B. (retail), C.(museums) and D. (gyms). This order extends and modifies the
  remaining provisions of Executive Order 20-112 and Executive Order 20-123 as follows:
  A. Restaurants and other establishments, and bars and other vendors licensed to sell
  alcoholic beverages for consumption on the premises, may operate at fifty (50)
  percent of their indoor capacity, excluding employees, as under Executive Order
  20-123, Section 1. Bar areas may be open with seated service. In addition,
  outdoor seating is permissible with appropriate social distancing. This section
  does not apply to nightclubs. Non-conflicting provisions in Executive Order 20-
  71, Sections 1 and 2 remain in effect.
  B. Entertainment businesses, including but not limited to movie theaters, concert
  houses, auditoriums, playhouses, bowling alleys, and arcades may operate at fifty
  (50) percent of their building capacity, with appropriate social distancing
  between groups and appropriate sanitation.
  C. Pari-mutuel facilities may seek to operate with a written request from the County
  Mayor or if no mayor the County Administrator to the Secretary of the
  Department of Business and Professional Regulation (DBPR) and the approval
  of the DBPR Secretary.
  D. Personal services, including but not limited to tattooing, body piercing,
  acupuncture, tanning and massage, may operate with appropriate safety
  guidelines as outlined by the Department of Health.
  Section 6. Previous Executive Order Extended
  Executive Order 20-69 is extended until June 30, 2020.
  3
  Section 7. Enforcement
  This order, with the exception of Section 2, shall be enforced under section 252.47,
  Florida Statutes, and by the Department of Business and Professional Regulation. Violation of
  this order is a second-degree misdemeanor pursuant to section 252.50, Florida Statutes, and is
  punishable by imprisonment not to exceed 60 days, a fine not to exceed $500, or both.
  Section 8. Effective Date
  This order is effective at 12:01 a.m. on June 5, 2020.
  ATTEST:
  >fawuJ)vr>faSECRETARY OF STATE
  IN TESTIMONY WHEREOF, I have hereunto
  set my hand and caused the Great Seal of the
  State of Florida to be affixed, at Tallahassee, this
  3rd day of June 20.
  –1 :r,t ~
  = ….. I”-.) ‘ r ~
  ?-;: ; c_
  C -. ::z: “7- .. C,J- I
  <.{I, i: (.,.)
  r:·
  r,,r -· . -· :z»
  –ri ~, :JC
  r "° o<,
  ~~ …
  .::- …. ,–· "° .._ r,· .. ~
  4
  ,,
  ,–

  m
  C,

 2. NHÀ NƯỚC CỦA FLORIDA
  VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  SỐ ĐẶT HÀNG THỰC HIỆN SỐ 20-139
  (Giai đoạn 2: An toàn. Thông minh. Từng bước. Kế hoạch phục hồi của Florida)
  Ở ĐÂU, ngày 9 tháng 3 năm 2020, tôi đã ban hành Sắc lệnh 20-52 tuyên bố tình trạng
  khẩn cấp cho toàn bộ tiểu bang Florida do COVID-19; và
  Ở ĐÂU, vào ngày 29 tháng 4 năm 2020, tôi đã ban hành Sắc lệnh 20-11 2 bắt đầu Giai đoạn 1
  An toàn. Thông minh. Từng bước một. Kế hoạch phục hồi của Florida; và
  Ở ĐÂU, vào ngày 14 tháng 5 năm 2020, tôi đã ban hành Sắc lệnh 20-123 cho Toàn bộ Giai đoạn 1.
  NGAY BÂY GIỜ, TÔI, RON DESANTIS, với tư cách là Thống đốc bang Florida, nhờ vào
  cơ quan có thẩm quyền giao cho tôi theo Điều IV, Mục (l) (a) của Hiến pháp Florida và
  Chương 252, Điều lệ Florida và tất cả các luật áp dụng khác, ban hành các điều sau đây
  Lệnh điều hành:
  Phần 1. Phục hồi giai đoạn 2
  Phối hợp với những nỗ lực của Tổng thống Donald J. Trump, và dựa trên hướng dẫn được cung cấp
  bởi Nhà Trắng và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC),
  Cơ quan quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OSHA), và bác sĩ phẫu thuật Florida và
  Cán bộ Y tế Nhà nước, tôi xin thông qua những điều sau đây để đáp lại các khuyến nghị trong Giai đoạn
  2 trong số các kế hoạch được Lực lượng đặc nhiệm công bố để mở lại Florida.
  A. Sắc lệnh 20-112, như được sửa đổi bởi Lệnh điều hành 20-1 20, 20-122, 20-123
  và 20-131, được mở rộng như sửa đổi thêm dưới đây.
  B. Ở các hạt Miami-Dade, Broward và Palm Beach, các điều khoản mở lại của
  Mục 4 của đơn đặt hàng này sẽ được xem xét sau khi mỗi quận tìm kiếm sự chấp thuận với
  yêu cầu bằng văn bản từ Thị trưởng Hạt hoặc nếu không có Thị trưởng Quản trị viên Quận.
  Phần 2. Hoạt động cá nhân có trách nhiệm
  Tất cả mọi người ở Florida được khuyến khích tuân theo sự xa cách và an toàn xã hội thích hợp
  các giao thức do CDC và OSHA ban hành. Hướng đi theo các giao thức như vậy và những giao thức đó
  giao thức bổ sung được liệt kê dưới đây trong phần này, là hướng dẫn và không thể thi hành trong phần
  252.4 7, Điều lệ Florida.
  A. Người già và cá nhân có tình trạng bệnh lý tiềm ẩn
  được khuyến khích mạnh mẽ để tránh đám đông và thực hiện các biện pháp để hạn chế rủi ro
  tiếp xúc với COVID-19.
  B. Tất cả những người ở Florida được khuyến khích tránh tụ tập trong các nhóm lớn hơn
  50 người.
  C. Tất cả những người làm việc trong các cơ sở chăm sóc dài hạn nên được xét nghiệm COVID19 một cách thường xuyên.
  D. Các doanh nghiệp bán lẻ tại cửa hàng, bao gồm phòng tập thể dục và trung tâm thể hình, nên duy trì
  giao thức xã hội và vệ sinh thích hợp.
  Phần 3. Yêu cầu bổ sung đối với một số cá nhân đi du lịch đến Florida
  Lệnh điều hành 20-80 và 20-82 được gia hạn với ngoại lệ cho những người liên quan đến
  hoạt động thương mại và sinh viên đi du lịch cho mục đích học tập, thực tập, thể thao
  đào tạo và bất kỳ hoạt động hoặc chương trình khác được phê duyệt bởi các tổ chức giáo dục. Thứ tự này
  thay thế Lệnh điều hành 20-86.
  Mục 4. Hoạt động kinh doanh
  Lệnh này thay thế các Lệnh điều hành 20-91 và 20-92 và Lệnh điều hành 20-112
  Mục 2. Lệnh này tiếp tục thay thế bất kỳ điều khoản mâu thuẫn nào trong Sắc lệnh 20-112
  bao gồm cả phần 3. (phòng tập thể dục) và Phần 4 (bán lẻ và bảo tàng) và Lệnh điều hành 20-123
  2
  bao gồm cả phần l .B. (bán lẻ), C. (bảo tàng) và D. (phòng tập thể dục). Lệnh này mở rộng và sửa đổi
  các điều khoản còn lại của Sắc lệnh 20-112 và Sắc lệnh 20-123 như sau:
  A. Nhà hàng và các cơ sở khác, và các quán bar và nhà cung cấp khác được phép bán
  đồ uống có cồn để tiêu thụ tại cơ sở, có thể hoạt động ở tuổi năm mươi (50)
  phần trăm công suất trong nhà của họ, ngoại trừ nhân viên, theo Lệnh điều hành
  20-123, Mục 1. Khu vực quầy bar có thể được mở với dịch vụ ngồi. Ngoài ra,
  chỗ ngồi ngoài trời được cho phép với khoảng cách xã hội thích hợp. Phần này
  không áp dụng cho các hộp đêm. Các điều khoản không xung đột trong Sắc lệnh 20-
  71, Phần 1 và 2 vẫn có hiệu lực.
  B. Các doanh nghiệp giải trí, bao gồm nhưng không giới hạn ở rạp chiếu phim, buổi hòa nhạc
  nhà ở, khán phòng, nhà chơi, sân chơi bowling và cung điện có thể hoạt động ở tuổi năm mươi
  (50) phần trăm năng lực xây dựng của họ, với khoảng cách xã hội phù hợp
  giữa các nhóm và vệ sinh phù hợp.
  C. Các cơ sở Pari-mutuel có thể tìm cách hoạt động với một yêu cầu bằng văn bản từ Quận
  Thị trưởng hoặc nếu không có thị trưởng Quản trị viên quận cho Thư ký của
  Bộ Kinh doanh và Quy chế Chuyên nghiệp (DBPR) và phê duyệt
  của Bộ trưởng DBPR.
  D. Dịch vụ cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở hình xăm, xỏ lỗ trên cơ thể,
  châm cứu, thuộc da và xoa bóp, có thể hoạt động với sự an toàn thích hợp
  hướng dẫn theo phác thảo của Sở Y tế.
  Mục 6. Lệnh điều hành trước được gia hạn
  Sắc lệnh 20-69 được kéo dài đến ngày 30 tháng 6 năm 2020.
  3
  Mục 7. Cưỡng chế
  Lệnh này, ngoại trừ Mục 2, sẽ được thi hành theo mục 252.47,
  Điều lệ Florida, và theo quy định của Bộ Kinh doanh và Chuyên nghiệp. Vi phạm
  lệnh này là tội nhẹ ở cấp độ hai theo mục 252,50, Điều lệ Florida, và là
  trừng phạt b

Leave a Reply