The most representative food
representative
ingredient
delicious
especially
mention
healthy
vegetable
benefit
avoid
digestion

Required Citizenship Exam (VOA)
require – yêu cầu
naturalization test – kỳ thi nhập quốc tịch
history and government – lịch sử và chính phủ
legislator – nhà lập pháp
to pass – đỗ
democracy – dân chủ
basic understanding – sự hiểu biết cơ bản
care about – quan tâm về
to participate – tham gia
community – cộng đồng
civic education – giáo dục công dân
current events – thời sự

Sea Pirates Attacking in Southeast Asia (VOA)
act of attacking – hành vi tấn công
hostage – con tin
dangerous – nguy hiểm
guidelines – chỉ dẫn
pirate – hải tặc
ship – tàu
coasts – bờ biển
hijackers – kẻ cướp
steal – lấy cắp
increasing – gia tăng
incident – vụ việc
patrol – tuần tra

Xin lưu ý: Toàn bộ bài viết trên trang TinTucExpress.com do Tin Tức Express quản lý và bản quyền đều thuộc về người viết/tác giả. Xin đừng tái sử dụng (cắt, copy...) dưới bất cứ mọi hình thức kể cả đăng trên hay chạy týp hoặc thâu dạng audio/snapshot trên YouTube, Facebọok... Các báo chí, đài, YouTuber không được lấy hay in ấn lại các bài viết trên TinTucExpress.

Leave a Reply