Chú út (Pham Minh Chiến)! Chú cứ nói là con không biết cội nguồn, theo mấy chú cội nguồn là phải làm sao??? Có phải giống như mấy chú ca ngợi Hồ Chí Minh hay là giống chú út viếng thăm lăng, niếu mà nói như vậy thì chắc là đó là cội nguồn của chú hả chú út??? Còn một điều con muốn nhắc nhở mấy chú là thân xác mấy chú điều có những hạt gạo của miền nam VIỆT NAM CỘNG HOÀ nói chung và công sức, sinh mạng của ba con nói riêng, vậy thì chú cho con biết ai là người không biết cội nguồn vậy chú út?

Xin lưu ý: Toàn bộ bài viết trên trang TinTucExpress.com do Tin Tức Express quản lý và bản quyền đều thuộc về người viết/tác giả. Xin đừng tái sử dụng (cắt, copy...) dưới bất cứ mọi hình thức kể cả đăng trên hay chạy týp hoặc thâu dạng audio/snapshot trên YouTube, Facebọok... Các báo chí, đài, YouTuber không được lấy hay in ấn lại các bài viết trên TinTucExpress.

Leave a Reply