Lúc trước, mỗi khi đi qua nhà em (một ngôi nhà đầy náo nhiệt, lúc nào cũng có tiếng ồn)… hầu như lúc nào về cũng có Ba ngồi kế bên/ghế passenger/ghế kế bên ghế tài xế, cái ghế này là Ba độc quyền ngồi từ đó tới giờ, đặc biệt là sao khi Ba bị đụng xe (17/4/2005) tưởng xong rồi nhưng mai kéo dài thêm được 15 năm 4 tháng 18 ngày nữa… Chiếc ghế kế bên tài xế hầu như không có mấy ai ngồi nó… lúc nào đi về cũng có Ba ngồi cạnh đó… còn bây giờ thì??? về nhà rồi??? ha ha ha…

Xin lưu ý: Toàn bộ bài viết trên trang TinTucExpress.com do Tin Tức Express quản lý và bản quyền đều thuộc về người viết/tác giả. Xin đừng tái sử dụng (cắt, copy...) dưới bất cứ mọi hình thức kể cả đăng trên hay chạy týp hoặc thâu dạng audio/snapshot trên YouTube, Facebọok... Các báo chí, đài, YouTuber không được lấy hay in ấn lại các bài viết trên TinTucExpress.

Leave a Reply