Dân số Hoa Kỳ và dân số thế giới?

  • Dân số Hoa Kỳ (U.S. Population) 320,389,305*.  Cuối năm ngoái (December 31) là 320,087,963.
  • Dân số thế giới (World Population) 7,226,048,380*

*vào lúc 4:44 A.M. 2/22/2015

15 nước có số dân nhiều nhất thế giới (2015)


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?
  • Trên 1 tỷ người – Trung Quốc (China) – 1,361,512,535; Ấn Độ (India) – 1,251,695,584
  • Trên 200 triệu người – Mỹ (United States) – 321,362,789; Indonesia – 255,993,674; Ba Tây (Brazil) – 204,259,812
  • Trên 100 triệu người – Pakistan – 199,085,847; Nigeria – 181,562,056; Bangladesh – 168,957,745; Liên Xô (Russia) – 142,423,773; Nhật (Japan) – 126,919,659, Mễ Tây Cơ (Mexico) 121,736,809 12, Phi Luật Tân (Philippines) 109,615,913
  • Dưới 100 triệu người – Ethiopia 99,465,819, Việt Nam (Vietnam) 94,348,835 15, Egypt 88,487,396

Tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ (2014)

California (38,802,500), Texas (26,956,958),  Florida (19,893,297), New York (19,746,227), Illinois (12,880,580), Pennsylvania (12,787,209), Ohio (11,594,163), Georgia (10,097,343), North Carolina (9,943,964), Michigan (9,909,877)

Thành phố đông dân nhất nước Mỹ (2013) (số dân / số dân trên 1 mi vuông)

New York city, NY (8,405,837 / 27,781.2), Los Angeles city, CA (3,884,307 / 8,288.0), Chicago city, IL (2,718,782 / 11,942.2), Houston city, TX (2,195,914 / 3,661.5), Philadelphia city, PA (1,553,165 / 11,581.4), Phoenix city, AZ (1,513,367 / 2,924.4), San Antonio city, TX (1,409,019 / 3,056.5), San Diego city, CA (1,355,896 / 4,169.5), Dallas city, TX (1,257,676 / 3,684.2), San Jose city, CA (998,537 / 5,655.2),

Quận hạt có số dân đông nhất nước Mỹ (2013) (số dân / số dân trên 1 mi vuông)

Los Angeles County, CA (10,017,068 / 2,468.4), Cook County, IL (5,240,700 / 5,544.2), Harris County, TX (4,336,853 / 2,544.9), Maricopa County, AZ (4,009,412 / 435.8), San Diego County, CA (3,211,252 / 763.4), Orange County, CA (3,114,363 / 3,939.0), Miami-Dade County, FL (2,617,176 / 1,379.1), Kings County, NY (2,592,149 36,606.8), Dallas County, TX (2,480,331 / 2,842.1), Queens County, NY (2,296,175 / 21,150.6)

Tóm lại

  • Florida là tiểu bang đứng thứ 3 đông dân nhất nước Mỹ sau California và Texas
  • Miami-Dade County của FL là quận hạt đứng thứ  7 có số dân đông nhất trong các quận hạt của nước Mỹ.  Đứng sau Los Angeles, San Diego, Orange của (Cali), Cook (IL), Harris (TX), Maricopa (AZ)

Leave a Reply