Pho 79 là chuỗi nhà hàng bán đồ ăn Việt ở vùng nam Florida vi phạm trong vấn đề tiền tip/tiền bo, tiền giờ làm overtime/tiền phụ trội… của 65 nhân viên với số tiền thiếu cho mỗi nhân viên là $4,839.27. Bây giờ bị bắt phải trả cho nhân viên là $314553. Theo báo Sun-Sentinel, chuỗi nhà hàng này có 6 cái ở các thành phố Davie, Sunrise, Coral Springs, Boynton Beach, Miami and Pinecrest. Pho 79 đăng ký với nhiều tên chủ khác nhau nhưng người co-founder và là người đăng ký là Jacky Truong.

Theo văn phòng lương và giờ làm của sở lao động, Pho 79 trả tiền người nấu, người rửa chén và người phụ bếp với số lương cố định không cần biết bao nhiêu giờ họ làm bao gồm số giờ làm quá 40 tiếng. Cái này vi phạm với luật công bằng lao động của chính phủ liên bang, the federal Fair Labor Standards Act. Vi phạm thứ hai là về vấn chận tiền tiếp của nhân viên. Cái vi phạm nữa là không giữ hồ sơ số giờ làm của nhân viên đã làm chính xác và không giữ thông tin để liên lạc nhân viên. Còn thêm một vi phạm khác là không có dán bảng FLSA minimum wage. Theo người phát ngôn đại diện cho sở lao động Mỹ thì Pho 79 vi phạm những vấn đề trên trong khoảng thời gian là 2017 -2019. Bây giờ thì Pho 79 đồng ý sẽ tuân thủ theo…

Theo Tony Pham, WHD District Director thì chủ có thể không giữ tiền tip/tiền bo của nhân viên…


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

Mình tạm dịch:

  • Department of Labor’s Wage and Hour Division – văn phòng lương và giờ làm của sở lao động
  • the federal Fair Labor Standards Act – luật công bằng lao động cơ bản của chính phủ liên bang
  • U.S. Department of Labor – sở lao động Mỹ
  • U.S. Department of Labor spokesperson – người phát ngôn đại diện cho sở lao động Mỹ
  • agreed to future compliance – đồng ý sẽ tuân thủ theo
  • WHD – The Wage and Hour Division – văn phòng tiền lương và giờ làm
  • FLSA minimum wage poster – Fair Labor Standards Act (FLSA) Minimum Wage Poster – bảng dán lương tối thiểu theo luật tiêu chuẩn lao động (FLSA)

Việc này được đưa tin bởi Miami Herald, Sun-Sentinel, Channel 9…

Sẳn đây mình chia sẽ bảng FLSA Minimum Wage Poster bằng tiếng Việt cho quý vị từ sở lao động Mỹ.  Ngoài ra còn có bảng tiếng Anh cho những ai muốn tìm hiểu bằng tiếng Anh hay in ra dán lên vách nơi tiệm quán của quý vị.

Quyền Lợi Của Nhân Viên Theo Đạo Luật Tiêu Chuẩn Lao Động Công Bằng / EMPLOYEE RIGHTS UNDER THE FAIR LABOR STANDARD ACT

Bài viết này dựa trên bài viết của đài số 9 ở Orlando, Florida.

Florida restaurant chain stole tips, OT wages, must pay employees $314,553
By: Bob D’Angelo, Cox Media Group National Content Desk
Updated: June 26, 2020 – 4:47 PM
https://www.wftv.com/news/trending/florida-restaurant-chain-stole-tips-ot-wages-must-pay-employees-314553/FBJFRUSNAJC7FE6K3OALXNHBGY/
A South Florida restaurant chain was ordered to pay $314,553 to employees after an investigation found “illegally diverted” tips and federal overtime wage violations, the U.S. Department of Labor announced Wednesday.

Leave a Reply