Các bài khác liên quan đến thi quốc tịch Mỹ.

  1. Bài Thi Quốc Tịch Mỹ Câu Hỏi và Trả Lời (version 2008), bài các câu hỏi thi cho người được miễn bớt 65/20 (65 tuổi sống ở Mỹ 20 năm)
  2. Bài Thi Quốc Tịch Mỹ Câu Hỏi và Trả Lời (version 2008) Flash Cards
  3. Tìm hiểu về Hoa Kỳ
  4. Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp Hoa Kỳ
  5. Niên giám công dân
  6. Bài Thi Quốc Tịch Mỹ Câu Hỏi và Trả Lời Mới Nhất (version 2020)
Chuẩn bị cho thi quốc tịch: tài liệu học dạng bỏ túi - Tài liệu hướng dẫn học loại bỏ túi này bao gồm danh sách 100 câu hỏi và đáp án của bài kiểm tra công dân phiên Chuẩn Bị Cho Thi Nhập Tịch: Tài Liệu Học Dạng Bỏ Túi - Tài liệu hướng dẫn học dạng bỏ túi này có liệt kê 100 câu hỏi và câu trả lời của bài thi công dân 2008 cũng như phần từ vựng đọc và viết cho phần tiếng Anh của bài thi nhập tịch.

Preparing for the Naturalization Test: A Pocket Study Guide – This pocket study guide contains the list of 100 civics test questions and answers from the 2008 version of the civics test as well as the reading and writing vocabulary for the English portion of the naturalization test.

Preparing-for-the-Naturalization-Test-A-Pocket-Study-Guide


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

Leave a Reply