Tại sao người Việt ở hải ngoại ngày càng ít người cầm cờ ba sọc đi biểu tình?

Tại sao người Việt ở hải ngoại ngày càng ít người cầm cờ ba sọc đi biểu tình? Gần đây có nhiều người cho là người Việt ở hải ngoại…

Continue Reading Tại sao người Việt ở hải ngoại ngày càng ít người cầm cờ ba sọc đi biểu tình?