Mục hỏi đáp/thông tin về tiền An Sinh Xã Hội/tiền hưu nhằm giúp đở mọi người hiểu rõ hơn, không có mục đích kiếm cơm cho nên có gì sai trái xin bỏ qua cho. Các thông tin nhằm tham khảo, không có bảo đảm hay chịu trách nhiệm.
*** Mục An Sinh Xã Hội & Hưu Bổng sẽ do Money Girl đảm nhiệm. ***

Thuế, An Sinh Xã Hội & Quốc Tịch + Nhập Cư (Mỹ/Hoa Kỳ)

Income Tax ở Mỹ - Tax Information nguoiviettoancau.com/tintuc/tintuc_thue.php (Thue - Tax) Thông Tin về An Sinh Xã Hội ở Mỹ - USA Social Security Information ssa.gov/multilanguage/Vietname/vietnamese.htm (Tiếng Việt) ssa.gov (English)…

Continue Reading Thuế, An Sinh Xã Hội & Quốc Tịch + Nhập Cư (Mỹ/Hoa Kỳ)

Chương Trình An Sinh Xã Hội Mỹ (US Social Security) – Medicare

Tiếng Việt SSA Pub 05-10043-VI (VI-05-10043) Medicare  Form SSA-1020-INST-VI (SSA-1020-INST-VI) Medicare Hướng Dẫn Tổng Quát Cách Điền Đơn Xin Trợ Cấp Bổ Sung Để Thanh Toán Chi Phí Chương Trình…

Continue Reading Chương Trình An Sinh Xã Hội Mỹ (US Social Security) – Medicare