Đối với Ba tui, cái nhà rất quan trọng vì nó không những che mưa che nắng cho gia đình mà còn mang nhiều ý nghĩa của nó. Thí vụ như ngôi nhà của Ba để lại là một tài sản lớn nhất trong đời Ba được làm chủ một mình, nó còn là một tài sản lớn nhất của một gia đình tị nạn đến Mỹ với hai bàn tay trắng mà còn nợ những nơi khác (tiền mượn + tiền vé máy bay) để được đến đất nước mang tiếng tự do này. Ngoài ra, ngôi nhà còn là niềm vui, niềm hãnh diện của Ba vì 3 cha con cùng nhau vui vẻ đi tìm kiếm, coi qua biết bao nhiêu cái nhà rồi mới có được một cái để mua… không có lần hai… Đó cũng là một trong những lý do mà Ba không có down size/đổi nhà nhỏ khi về già… Cái nhà và chiếc xe là 2 tài sản đầu tiên có giá trị lớn nhất mà 3 cha con mua được cũng là tài sản làm chủ bởi thế hệ đầu của một gia đình tị nạn với hai bàn tay trắng đến nước Mỹ này…

Xin lưu ý: Toàn bộ bài viết trên trang TinTucExpress.com do Tin Tức Express quản lý và bản quyền đều thuộc về người viết/tác giả. Xin đừng tái sử dụng (cắt, copy...) dưới bất cứ mọi hình thức kể cả đăng trên hay chạy týp hoặc thâu dạng audio/snapshot trên YouTube, Facebọok... Các báo chí, đài, YouTuber không được lấy hay in ấn lại các bài viết trên TinTucExpress.

Leave a Reply