Black April Memorial Service marking 41 years the Fall of Saigon

and

Vietnamese-American Veterans of the Vietnam War Day


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

Central Florida Veterans Memorial Park

(Vietnamese American Monument)

2380 Lake Baldwin Lane, Orlando, FL 32814

Saturday, April 30, 2016

Contact Information
VN3KT@yahoo.com

by Vietnam Unforgettable Memories Foundation

Published: April 12, 2016 (3 months ago)
Category Announcement – Thông Báo
Community – Cộng Đồng
Location Orlando, FL 32814

Leave a Reply