Open time:

Chợ mua bảo hiểm của tiểu bang được mở cửa vào 15/12/2014 – 15/02/2015. (The State Health Insurance Marketplaces will open Saturday, November 15, 2014 through February 15, 2015. )

Important information:


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

healthcare.gov – so sánh giá cả và loại bảo hiểm…
800-318-2596 – federal consumer assistance center

Open enrollment for health insurance starts Nov. 15
finance.yahoo.com/news/open-enrollment-health-insurance-starts-200000663.html

Theo bài viết thì chợ bảo hiệm của tiểu bang (state Health Insurance Marketplaces) sẽ mở cửa để cho những ai tự mua bảo hiểm. Mở cửa từ thứ Bảy, ngày 15 tháng 11 năm 2014 (Saturday, November 15, 2014) đến ngày 15 tháng 2 năm 2015 (February 15, 2015). Các thứ cần thiết để điền đơn: thuế lợi tức (income tax return) gần nhất, số xã hội và ngày sanh cho toàn bộ những thành viên trong gia đình bạn mà sẽ mua bảo hiểm, tên và mật mã (login & password) để vào tài khoản (account) nếu bạn đã có trước. Họ còn bảo nếu bạn muốn bảo hiểm của bạn bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2015 (January 1, 2015) thì bạn nên đăng ký mua trước ngày 15 tháng 12, 2014 (December 15, 2014)…

5 Things You Need to Know About Obamacare This Year
time.com/money/3572776/obamacare-open-enrollment-what-need-to-know/?xid=yahoo_money

Ở trang web này cho bạn 5 cái mẹo khi bạn tự mua bảo hiểm trên trang web bảo hiểm năm này. Mẹo đầu tiên là bạn nên dọ giá vòng vòng. Mẹo thứ hai là đừng để phải bị trả tiền 2 lần. Mẹo kế đến là tìm xem bạn có hội đủ điều kiện cần giúp đở về vấn đề tài chánh hay không. Mẹo thứ tư là phải biết toàn bộ giá cả. Và mẹo cuối cùng là tìm đến sự giúp đở nếu bạn cần đến…

Leave a Reply