Các bài khác liên quan đến thi quốc tịch Mỹ.

  1. Bài Thi Quốc Tịch Mỹ Câu Hỏi và Trả Lời (version 2008), bài các câu hỏi thi cho người được miễn bớt 65/20 (65 tuổi sống ở Mỹ 20 năm)
  2. Chuẩn bị cho thi quốc tịch: tài liệu học dạng bỏ túi
  3. Tìm hiểu về Hoa Kỳ
  4. Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp Hoa Kỳ
  5. Niên giám công dân
  6. Bài Thi Quốc Tịch Mỹ Câu Hỏi và Trả Lời Mới Nhất (version 2020)

Red Cut-Out Version

Civics-Flash-Cards-Cut-Out-red-cut-out-version


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

White Cut-Out Version

Civics-Flash-Cards-white-cut-out-version

Leave a Reply