Các bài khác liên quan đến thi quốc tịch Mỹ.

Các mục chính gồm có chính phủ Mỹ, lịch sử Mỹ, dấu hiệu và ngày lễ.

AMERICAN GOVERNMENT

Coming soon!

A: Principles of American Government 1 – 15
B: System of Government 16 – 62
C: Rights and Responsibilities 63 – 72

AMERICAN HISTORY

A: Colonial Period and Independence 73 – 89
B: 1800s 90 – 99
C: Recent American History and Other Important Historical Information 100 – 118

SYMBOLS AND HOLIDAYS

A: Symbols 119 – 124
B: Holidays 125 – 128

Cách sử dụng các trang dưới đây:

  • Mũi tên quẹo xuống (Next Page) là đi qua trang kế .
  • Mũi tền cong lên (Previous Page) là trở về trang trước.
  • Page 2/11 tức có nghĩa là đang ở trang thứ nhì của tổng số 11 trang.
  • Dấu – (Zoom Out) là đổi trang nhỏ xuống.
  • Dấu + (Zoom In) là đổi trang lớn lên.
  • Zoom 100% là đang ở dạng 100%.

128 Civics Questions and Answers Video

128 Civics Questions and Answers 2020 version

128 Câu Hỏi và Trả Lời

128-Civics-Questions-and-Answers-2020-version

Civics Questions and Answers for the 65/20 Special Consideration 2020 version

Câu Hỏi và Trả Lời Dành Cho Người Trên 65 Tuổi, Sống Ở Mỹ 20 Năm

Civics-Questions-and-Answers-for-the-65-20-Special-Consideration-2020-version

Leave a Reply