Các bài khác liên quan đến thi quốc tịch Mỹ.

Các mục chính gồm có chính phủ Mỹ, lịch sử Mỹ, dấu hiệu và ngày lễ.

AMERICAN GOVERNMENT


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

A: Principles of American Government 1 – 15
B: System of Government 16 – 62
C: Rights and Responsibilities 63 – 72

AMERICAN HISTORY

A: Colonial Period and Independence 73 – 89
B: 1800s 90 – 99
C: Recent American History and Other Important Historical Information 100 – 118

SYMBOLS AND HOLIDAYS

A: Symbols 119 – 124
B: Holidays 125 – 128

Cách sử dụng các trang dưới đây:

  • Mũi tên quẹo xuống (Next Page) là đi qua trang kế .
  • Mũi tền cong lên (Previous Page) là trở về trang trước.
  • Page 2/11 tức có nghĩa là đang ở trang thứ nhì của tổng số 11 trang.
  • Dấu – (Zoom Out) là đổi trang nhỏ xuống.
  • Dấu + (Zoom In) là đổi trang lớn lên.
  • Zoom 100% là đang ở dạng 100%.

128 Civics Questions and Answers Video

128 Civics Questions and Answers 2020 version

128 Câu Hỏi và Trả Lời

128-Civics-Questions-and-Answers-2020-version

Civics Questions and Answers for the 65/20 Special Consideration 2020 version

Câu Hỏi và Trả Lời Dành Cho Người Trên 65 Tuổi, Sống Ở Mỹ 20 Năm

Civics-Questions-and-Answers-for-the-65-20-Special-Consideration-2020-version

Học từng phần với nhạc không có tiếng đọc.

US Citizenship Study Test

Leave a Reply