Ba bị đụng xe 17/4/2005, xe Mỹ Ford truck khủng/loại lớn chớ không phải loại nhỏ đụng đích xe truck Nhật Tacoma loại thường nhỏ bé/mỏng manh của Ba, rồi xe Ba dội mạnh vào xe mé trước, xe van/xe gia đình loại ích nhất 8 chỗ ngồi… Cuối cùng Ba không chịu mỗ, chịu sống với nó suốt đời, đau, đau nhói, đau truyền miên đến bất cứ lúc nào…

Xin lưu ý: Toàn bộ bài viết trên trang TinTucExpress.com do Tin Tức Express quản lý và bản quyền đều thuộc về người viết/tác giả. Xin đừng tái sử dụng (cắt, copy...) dưới bất cứ mọi hình thức kể cả đăng trên hay chạy týp hoặc thâu dạng audio/snapshot trên YouTube, Facebọok... Các báo chí, đài, YouTuber không được lấy hay in ấn lại các bài viết trên TinTucExpress.

Leave a Reply