Dưới đây là tổng kết các bài học tiếng Anh trên channel VOA từ ngày 16 – 20 tháng 3 năm 2016 và các từ vựng học được. Xem toàn bộ video học tiếng Anh của tuần này ở đây nhe.

Published March 16 – 20, 2016

Russia Economy (VOA) – Kinh Tế Nga (Economics Report)

2022
  • struggle, conference, shrink, economic sanction, rebel, measure, inflation, rate, consumer, poverty, admit, revenue
  • chật vật, hội nghị, thu hẹp, chế tài kinh tế, phiến quân, biện pháp, lạm phát, mức/tỉ lệ, người tiêu dùng, sự nghèo khó, thừa nhận, nguồn thu

Kids Out of School (VOA) – Trẻ Em Không Đến Trường (Education Report)

  • conflict, affected, miss out, specialist, skill, leader, public health, vulnerable, refugee crisis, information, list
  • xung đột, bị ảnh hưởng, lỡ mất, chuyên viên, kỹ năng, nhà lãnh đạo, y tế công, dễ bị (điều gì xấu tác động), khủng hoảng người tị nạn, thông tin, danh sách

Copper Kills Germs (VOA) – Đồng Giết Chết Vi Trùng (Health Report)

  • copper, destroy, medical treatment, microbiologist, germ, surface, infection rate, kill, being related to, material, chemistry, include
  • đồng, hủy hoại/tiêu diệt, điều trị y tế, nhà vi sinh vật học, vi trùng, bề mặt, tỉ lệ nhiểm trùng, giết chết, có liên hệ tới, chất liệu/vât liệu, quá trình hóa học, bao gồm

Underreported Fishing (VOA) – Câu/Đánh Cá Báo Cáo Không Đúng (Science Report)

  • catch, fishery, note, report, lead, being thrown away, ensure, fishing fleet, surprise, competition, operate
  • bắt được, nghành đánh cá, ghi nhận/lưu ý, báo cáo, dẫn đấu/lãnh đạo, bị vứt đi, bảo đảm, đoàn thuyền đánh cá, ngạc nhiên, sự cạnh tranh, hoạt động

Kenya Blind Technology – Công Nghệ Cho Người Mù ở Kenya (Technology Report)

  • blind, recognize, interact, attend, technology, decrease, permit, information, opportunity, adopt, effort
  • bị mù, nhận ra, tương tác, theo học, công nghệ, giảm thiểu, cho phép, thông tin, cơ hội, tiếp nhận/tiếp thu, nổ lực

Leave a Reply