Income Tax ở Mỹ – Tax Information

nguoiviettoancau.com/tintuc/tintuc_thue.php (Thue – Tax)

Thông Tin về An Sinh Xã Hội ở Mỹ – USA Social Security Information


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

ssa.gov/multilanguage/Vietname/vietnamese.htm (Tiếng Việt)

ssa.gov (English)

Ở đây sẽ cho quý vị những thông tin cần thiết về vấn đề An Sinh Xã Hội như là giới thiệu chương trình an sinh xã hội, số an sinh xã hội, việc làm và lương bổng, quyền lợi cho người về hưu và cho người còn sống, quyền lợi cho người tàn tật, bảo đảm phụ cấp lợi tức (SSI), phương cách khiếu nại, đề mục đặc biệt nê quan tâm, bảo hiểm sức khỏe cho người về hưu và bệnh tật (Medicare), dịch vụ thông dịch, bảng chú giải Anh-Việt, số mẫu đơn và ấn bản về An Sinh Xã Hội,…

You will find more information about social security program, the social security number, work and earnings, retirement and survivor benefits, disability benefits, supplemental security income benefits, appeals, subjects of special interest, medicare, free interpreter sevices, glossary, social security form and publication number,…

Dịch Vụ về Quốc Tịch và Nhập Cư ở Mỹ – U.S. Citizenship & Immigration Services

uscis.gov (English)

Ở đây cho quý vị sẽ tìm được những thông tin về quốc tịch, thẻ xanh, làm việc ở Mỹ, bảo lãnh gia đình, lấy hẹn,…

You will find more information about citizenship, green card, working in the U.S., family, e-verify, make an appointment, check your case status, find a USCIS offices,…

Leave a Reply