Tiếng Việt

 • SSA Pub 05-10043-VI (VI-05-10043)
  Medicare 
 • Form SSA-1020-INST-VI (SSA-1020-INST-VI)
  Medicare Hướng Dẫn Tổng Quát Cách Điền Đơn Xin Trợ Cấp Bổ Sung Để Thanh Toán Chi Phí Chương Trình Thuốc Theo Toa của Medicare 
 • SSA Pub 05-10111-VI (VI-05-10111)
  Cứu Xét Tiêu Chuẩn Ðể Giúp Ðỡ Thêm Chi Phí Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare: Những Ðiều Quí Vị Cần Biết 
 • SSA Pub 05-10508-VI (VI-05-10508)
  Tìm Hiểu về Giúp Trả Thêm cho Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare

English

 • Medicare (SSA Pub 05-10043)
  EN-05-10043
 • Application for Help with Medicare Prescription Drug Plan Costs (Form SSA-1020-INST)
 • Review Of Your Eligibility For Extra Help With Medicare Prescription Drug Plan Costs: Some Things You Should Know (SSA Pub 05-10111)
  EN-05-10111
 • Understanding The Extra Help With Your Medicare Prescription Drug Plan (SSA Pub 05-10508)
  EN-05-10508

Xin lưu ý: Toàn bộ bài viết trên trang TinTucExpress.com do Tin Tức Express quản lý và bản quyền đều thuộc về người viết/tác giả. Xin đừng tái sử dụng (cắt, copy...) dưới bất cứ mọi hình thức kể cả đăng trên hay chạy týp hoặc thâu dạng audio/snapshot trên YouTube, Facebọok... Các báo chí, đài, YouTuber không được lấy hay in ấn lại các bài viết trên TinTucExpress.

Leave a Reply