Dung ra cai nay nam trong bai viet O My – Hong Gion, Rau Cang Cua Bop Giam, Lam Gia Kieu La. Banh Sung nhung cam thay nen tach no ra. Roi tu do moi cho thanh mot chuoi bai viet ve AN GI HOM NAY?

Com Rau Cang Cua Bop Giam Nuoc Mam Toi Ot

Noi Com Trang

Rau Cang Cua Bop Dam/Giam

Chen nuoc pha de tron rau cang cua = hinh nhu 4 + 4 + 4, duong giam nuoc mam, dung muong ca phe. Lam da quen ghi xuong cho nen nho khoang la vay. Cho chen nuoc tron vao to rau cang cua (0.75 lb rau), roi bop cho rau cang cua xep.

Nuoc Mam Toi Ot Giam/Dam

Chen nuoc cham = 6 muong nuoc mam + 5 muong giam dua (Philippine)+ 3 muong vung duong nga nhuyen (khoang 6 muong ngang) + 2 muong nuoc + 1 tep toi that lon + 3 trai ot cay. Dam toi, ot. Cho nuoc mam, giam, duong, nuoc vao, quay deu. Neu muon dam da thi khong cho nuoc. Muong dung la muong dung uong ca phe nhe.

Bua Com Rau Cang Cua Bop Giam Nuoc Mam Toi Ot Giam

Cac hinh khac…

Nguoi viet: TT
Tin Tuc Expess (TinTucExpress.com)

Rewritten and published on September 21, 2021 Tuesday 6:17 A.M. It drafted on September 16, 2021 6:37 a.m.

Xin lưu ý: Toàn bộ bài viết trên trang TinTucExpress.com do Tin Tức Express quản lý và bản quyền đều thuộc về người viết/tác giả. Xin đừng tái sử dụng (cắt, copy...) dưới bất cứ mọi hình thức kể cả đăng trên hay chạy týp hoặc thâu dạng audio/snapshot trên YouTube, Facebọok... Các báo chí, đài, YouTuber không được lấy hay in ấn lại các bài viết trên TinTucExpress.

Leave a Reply