An Com voi Dau Que Xao Ngot va Nuoc Mam Dam

Hom nay nho qua, tro lai day. Mon tui an hom nay la mon dau que xao ngot ngot. Mon nay ngay xua ba va me tui hay lam va tui cung thich lam vi no ngot ngot nhung co deu la khi xua ba va me xao hoi nhieu mo, xao mo cho khong xao dau an.

Cach lam dau que xao ngot.

  1. 1 bit dau que 1 lb – lat, cat lam 2, rua nuoc muoi xong xa cho sach
  2. cho dau an vao noi/chao, cho 1 tep toi dap vao khu dau cho dung hoi
  3. cho dau vao xao, xao toi xao lui vai ban
  4. cho chut muoi vao, xao toi xao lui, day nap lai
  5. mot chut sau mo ra, xao toi xao lui
  6. cho duong vao (khoang 1 muong an canh), xao tiep cho deu
  7. khi dau ngam dau so, co the tat lua, de do, lau lau lai xao qua xao lai cho deu
  8. khi san san an, dem ra dia, ra ban

Dau que xao ngot ngot cham nuoc mam toi ot (+dam/chanh) an voi com trang rat ngon.

Boc dau mua ky nay chac bi ngam nuoc qua, hoi nuoc lam. Mua o cho Publix, no ban $1.69 mot bit 1 lb.

Nguoi viet: TT
Tin Tuc Expess (TinTucExpress.com)

Xin lưu ý: Toàn bộ bài viết trên trang TinTucExpress.com do Tin Tức Express quản lý và bản quyền đều thuộc về người viết/tác giả. Xin đừng tái sử dụng (cắt, copy...) dưới bất cứ mọi hình thức kể cả đăng trên hay chạy týp hoặc thâu dạng audio/snapshot trên YouTube, Facebọok... Các báo chí, đài, YouTuber không được lấy hay in ấn lại các bài viết trên TinTucExpress.

Leave a Reply